Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ana Bilim Dalı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ana Bilim Dalı Kuruluşu

Bugün dünyada tüm ölümlerin üçte ikisi Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) sonucunda meydana gelmektedir. Erken ölümlerin dörtte üçünün nedeni; kalp-damar hastalığı, kanserler, diyabet ve KOAH’dır. Dünya genelinde 1990'dan bu yana, anne ve çocuk ölümlerinde yarıya yakın azalma olmuştur. Ancak, son yıllarda BOH küresel bir salgına dönüşmüştür. Bu sorun sadece gelişmiş ülkeler için değil, günümüzde gelişmekte olan ülkeler için de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Türkiye’de 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yapılan “Ulusal Hastalık Yükü Çalışması” sonuçlarına göre bulaşıcı olmayan hastalık yükü 2000 yılında %68 iken, 2013 yılında %81’e yükselmiştir. Türkiye’deki ölümlerin %88’inin sorumlusu olan BOH ile ilgili kontrol programlarının etkin yürütülememesi durumunda bu yükün daha da artacağı tahmin edilmektedir.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolünde önemli bir nokta bu hastalıklar ile ilişkili “risk faktörlerinin” azaltılmasına odaklanmaktır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların, sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz yaşam, şişmanlık ve sağlıksız beslenme gibi yaşam tarzına ilişkin, büyük oranda önlenebilir ortak risk faktörlerini paylaşıyor olmaları, bu hastalıkların kontrolü ve yönetimi konusunda aynı zamanda sağlık hizmeti sunanlara ve topluma çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu gerekçeler doğrultusunda; ülkemizde multidisipliner bir yaklaşımla, BOH konusunda insan gücü kapasitesini güçlendirmek, BOH sürveyansı, epidemiyolojisi, önlenmesi ve kontrolü becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, programlar yürütmek üzere Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü altında “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ana Bilim Dalı” 01.03.2017 tarih ve HSE/2017-01 sayılı Enstitü Kurul kararı, 18.05.2017 tarihli Üniversite Senatosu Kararı ve 07.07.2017 tarih ve 75850160-101.02.02-46076 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onayı ile kurulmuştur.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nın hedefleri:

  • BOH epidemiyolojisi ve program yönetimi kapasitesinin artırılması,
  • BOH sürveyansı, önlenmesi, yönetimi ve kontrolü kapasitelerinin artırılması,
  • BOH yükünün, risk faktörlerinin ve önlenmesi konularındaki bilginin artırılması,
  • BOH önleme programları geliştirilmesi ve değerlendirme kapasitelerinin artırılması,
  • Konu hakkındaki ileri çalışmaları ve kanıta dayalı uygulamaları teşvik etmek üzere Üniversite bünyesinde BOH ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı yapılabilecek bir platform oluşturmaktır.

 

Akademik Kadro
 
Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
(Ana Bilim Dalı Başkanı [Uhdesinde])
sevkato@hacettepe.edu.tr
 

BİLİMSEL KATKIDA BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

 
 
Prof. Dr. Sadberk Lale TOKGÖZOĞLU
lalet@hacettepe.edu.tr
 
Prof. Dr. Mustafa Tezer KUTLUK
tkutluk@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Ali Fuat KALYONCU
fuattoraks@gmail.com
Prof. Dr. Esra ERGİN
esra.ergin@hacettepe.edu.tr